Caydırıcılığın Madde Kullanımı Açısından Üniversite Öğrencilerinde Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

madde kullanımı
caydırıcılık
risk algısı
üniversite öğrencileri

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türk B, Yavuz MF. Caydırıcılığın Madde Kullanımı Açısından Üniversite Öğrencilerinde Değerlendirilmesi. Bull Leg Med [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 25 Mayıs 2019];23(3):143-50. Erişim adresi: https://upgrade.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1235

Öz

Amaç: Suçla mücadelede en önemli unsurlardan biri ceza politikalarıdır. Bu araştırmanın amacı madde kullanımı açısından ceza yaptırımlarının ne anlama geldiğini saptamaya çalışmak ve cezalandırmanın bireylerin suç işlemelerindeki etkisini, cezaların caydırıcı olup olmadığını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmanın örneklemi üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın anket yoluyla bilgi toplama aşamasına toplam 277 üniversite öğrencisi katılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %17,9’u esrarı, %3,4’ü eroini, %4,5’i kokaini, %2,6’sı LSD’yi, %4,5’i ecstasyi, %3’ü bonzaiyi en az bir kez kullandıklarını bildirmişlerdir Öğrencilerin %41,4’ünün okul idaresinin madde kullanan öğrencileri fark etme olasılığının düşük olduğunu, %71,6’sının madde kullanımının yasal olarak suç olduğunu bildiği, %44,2’sinin madde kullanımına verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşündüğü görülmektedir. Madde kullanan öğrencilerin %54,9’u, kullanmayan öğrencilerin ise %24,1’i madde kullanımından dolayı bir kişinin yakalanma olasılığını düşük bulmaktadır. Öğrencilere anket çalışmasında madde kullanmama nedenleri sorulduğunda %64’ünün sağlığıma zararlı olacağını düşündüğüm için yanıtı verdiği görülmüştür. Yakalanma risk algısına bağlı olarak ceza almaktan ve yakalanmaktan korktuğum için yanıtını verenlerin oranının ise toplamda %9 olduğu görülmüştür.

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların madde kullanımına verilen cezalar ile ilgili net bir bilgi sahibi olmadıkları ve cezai yaptırımlar konusunda özellikle kesinlik ve şiddetlilik prensiplerine olan inançlarının düşük olduğu görülmüştür.

https://doi.org/10.17986/blm.2018345588
PDF

Kaynaklar

Dolu, O. Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji. Global Politika ve Strateji Yayınları, 2015: 5. Baskı, Ankara.

Einstadter, W. & Henry, S. Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumptions, Forth Worth, TX: 1995; Harcourt Brace College Publishers.

İçli, T. G. ve Öğün A. (1999). Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz, Anka- ra:1999; Ankara Açık Cezaevi Yayınları.

Livingston, J. Crime and Criminology, USA: 1996; Prentice - Hall.

Beccaria, Cesare. “An Essay on Crimes and Punishments.” In Francis T. Cullen and Robert Agnew (eds), Criminological Theory: Past to Present - Essential Readings, Second Edition,2003; pp.20-22.

Sherman, L. W. “Defiance, Deterrence, and Irrelevance: A Theory of the Criminal Sanction”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 1993; Vol.30, No.4, pp. 445-473.

Bachman J.G., Johnston L.D. and O’Malley P.M. Explaining the Recent Decline in Cocaine Use among Young Adults: Further Evidence That Perceived Risks and Disapproval Lead to Reduced Drug Use Journal of Health and Social Behavior 1990; Vol. 31, No. 2, pp. 173-184 DOI: https://doi.org/10.2307/2137171.

Johnson D. Forensic evidence preservation the emergency nurses’ role. Aust Emerg Nurs J;1997;1: 37-40. DOI: https://doi.org/10.1016/S1328-2743(97)800326.

Kelly, B.C. (2005). Conceptions of risk in the lives of club drug using youth. Substance Use & Misuse, 40: 1443 - 1459. DOI: https://doi.org/10.1081/JA-200066812

Van Ree JM, Gerrits M, Vanderschuren L, Opioids, Reward and Addiction: An Encounter of Biology, Psychology, and Medicine, The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1999; 51 (2) 341-396.

Kelly, B.C., Liu, T., Zhang, G., Hao, W. & Wang, J. Factors related to psychosocial barriers to drug treatment among Chinese methamphetamine users. Addictive Behaviors, 2014; 39, 1265 - 1271. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.04.012.

Özcan Y., Dolu, O. ve Gül S.K. Ceza Algısının Uyuşturucu Kullanımı Üzerindeki Caydırıcı Etkisi: Bursa İli Ortaöğretim Kurumlarında Bir Alana Araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 2011; 13 (4): 1-26.

World Health Organization - Dünya Sağlık Örgütü. Lexicon of Alcohol and Drug Terms Published by the World Health Organization. http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ (Erişim Tarihi: 18.05.2015)

Ögel K. Madde kullanım bozuklukları epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri J İnt Med Sci; 2005;1:61-64.

Turhan E, İnandı T, Özer C, Akoğlu S. Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi; 2011;9: 33-44.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele. Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi. Slayt Sunumu. 25 s. [Son Erişim Tarihi: 22.05.2017] URL: https://www.avrasya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/80/2016/02/Madde-Bağımlılığı-ile-Mücadele.pdf

Albayrak S. ve Balcı, S. Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Önlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014; 11(2): 30 - 37.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960 (Erişim Tarihi: 22.05.2017)

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.